تخفیف شگفت انگیز

شرینک دیسک مهام

ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرهاﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﺻﻠﺐ، ﺑﺎ ﻳﮏ ﻏﻼف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎﻻ ﺷﺪﻩ و همچنین اﺳﺘﻔﺎدﻩ از شافت های ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ) را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد. 

شافت های ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﻪ شافت های ﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻮق را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﻴﺮﺑﮑس ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺗﺼﺎل ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﺎدﻩ ﺑﻮدﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﺷﻴﻨﮑﺎرﯼ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ.

تماس بگیرید
  • نقد و بررسی
  • مشخصات فنی
  • نظرات کاربران
  • مشخصات عمومی
   گارانتی
   ملاحظات مهم
   درصورتی که تامین کننده نتواند در زمان مقرر کالا را تحویل دهد، کل مبلغ پرداختی عودت می گردد.
   ملاحظات مربوط به گارانتی
   دریافت گارانتی کالا منوط بر ارسال آن برای شرکت تولید کننده یا نماینده آن است و در صورتی که ایراد از مصرف کننده نباشد، شامل گارانتی خواهد شد.
   مدت زمان گارانتی
   6 ماه
   بازه زمانی ارسال
   نیاز به پیگیری از تامین کننده
  • ایمیل:
   کد مقابل را وارد کنید ...
  • محصولات مشابه
  ثبت سفارش
  تعداد
  عنوان