بستن
دسته بندی کالا

شرینک دیسک مهام

ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرهاﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﺻﻠﺐ، ﺑﺎ ﻳﮏ ﻏﻼف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎﻻ ﺷﺪﻩ و همچنین اﺳﺘﻔﺎدﻩ از شافت های ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ) را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد. 

شافت های ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﻪ شافت های ﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻮق را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﻴﺮﺑﮑس ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺗﺼﺎل ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﺎدﻩ ﺑﻮدﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﺷﻴﻨﮑﺎرﯼ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ.

تماس بگیرید
  • نقد و بررسی
  • مشخصات فنی
  • محصولات مشابه
  • نظرات کاربران