شرینک دیسک مهام

ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرهاﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﺻﻠﺐ، ﺑﺎ ﻳﮏ ﻏﻼف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎﻻ ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺎﻓﺘﻬﺎﯼ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ) را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺷﺎﻓﺘﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺘﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻮق را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﻴﺮﺑﮑس ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺗﺼﺎل ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﺎدﻩ ﺑﻮدﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﺷﻴﻨﮑﺎرﯼ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ.

تماس بگیرید
  • مشخصات فنی
  • نظرات کاربران
  • مشخصات عمومی
   بازه زمانی ارسال
   نیاز به پیگیری از تامین کننده
  • ...
  • نقد و بررسی
  • محصولات مشابه
  ثبت سفارش
  تعداد
  عنوان