پمپ پلانجري يا پيستوني


پمپ پلانجري مشابه پمپ پيستوني است، به جز اين که عضو رفت و برگشتي آن به جاي پيستون، يک پلانجر به صورت يک طرفه بوده (يعني تخليه ي مايع تنها در طي مسير رفت وجود دارد) و در ديواره هاي سيلندر با پکينگ آب بندي مي شود. به طور کلي، در کاربردهاي فشار بالا از پمپ هاي پلانجري به جاي پمپ هاي پيستوني استفاده مي شود. اين نوع پمپ ها قادر به دستيابي به بالاترين فشار قابل حصول توسط يک پمپ رفت و برگشتي بوده و توانايي دستيابي به فشار هاي بالاتر از psi 50000 را نيز در برخي از کاربرد هاي بسيار خاص دارند. معمولا پمپ هاي پلانجري نسبت به پمپ هاي پيستوني داراي سرعت هاي بالاتري بوده ولي در مقايسه با آن ها، هزينه ي پايين تري دارند. با اين حال،پمپ پلانجري ممکن است داراي هزينه ي تعمير و نگهداري بالاتر و مقاومت سايشي کمتري نسبت به يک جايگزين پيستوني باشد در همه ي انواع پمپ رفت و برگشتي، نوسانات فشاري نسبتا بالايي توليد مي شود.

عملکرد پمپ پلانجري

هر چه تعداد اجزاي رفت و برگشتي بيشتر باشد، اين نوسانات بسيار نرم تر مي شوند. با اين حال ، اغلب اوقات لازم است که از تجهيزات ميراکننده ي نوسان در پايين دست خروجي پمپ استفاده شود . يک ميرا کننده ي نوسان، مخزني است که از وسط توسط يک کيسه يا غشا جدا شده و در نيمه ي بالايي آن نيز هوا يا نيتروژن يا يک گاز خنثي وجود دارد. با انعطاف غشا، هوا فشردهشده و نوسانات توليدي ناشي از حرکت پمپ رفت و برگشتي ميرا مي شود.

پمپ هاي پيستوني، پمپ هاي رفت و برگشتي هستند که از يک بخش مايع تشکيل شده اند. پايانه قدرت پمپ، نيروي محرک را گرفته و حرکت دوراني را به حرکت رفت و برگشتي تبديل مي کند. محرک ميتواند يک موتور انجين و يا يک توربين باشد که خروجي آن بايد توسط ميل لنگ، دسته پيستون و مراس و هدبه حرکت رفت و برگشتي تبديل شود در طرح قديمي ديگري که به آن Direct Acting گفته مي شود، سيلندر بخاري همراه با شير هاي ورودي و خروجي در پايانه ي قدرت وجود دارد که به بخار امکان مي دهد پيستون سمت مايع را به حرکت درآورد.

بخش مايع مربوط به يک پمپ پيستوني رفت و برگشتي متشکل از محفظه اي با مجاري ورودي و خروجي مايع بوده و در اغلب طراحي ها از شير هاي يک طرفه در آن ها استفاده مي شود هنگامي که پيستون رفت وبرگشتي در يک جهت حرکت ميکند، شير يک طرفه رودي باز شده (در حالي که شير يک طرفه ي خروجي بسته باقي مي ماند) و مايع را به پايانه مايع پمپ هدايت مي کند. هنگامي که پيستون در جهت مخالف حرکت مي کند، شير يک طرفه ورودي بسته شده و شير يک طرفه ي خروجي باز مي شودکه باعث حرکت مايع به سمت بخش تخليه (دهش) و خروج آن به سيستم مي شود.

پمپ ها پيستوني، داراي پيستون هايي هستند که درون سيلندر ها حرکت مي کنند و آب بندي نيز در آن ها با استفاده از پکينگ هاي الاستومري يا اورينگ هاي واقع در قسمت بيروني پيستون صورت مي گيرد در روشي ديگر، پيستون به خودي خود ممکن است از يک الاستومر با انطباق تداخلي ساخته شده باشد. پمپ هاي پيستوني مي توانند يک طرفه يا دو طرفه باشند، اما اغلب به صورت دو طرفه هستند. در يک پمپ پيستوني دو طرفه، مايع در هر دو حرکت رو به جلو و روبه عقب پيستون تخليه مي شود(براي هر پيستون به چهار شير يک طرفه نياز مي باشد).در يک پمپ پيستوني يک طرفه، مايع تنها در طي حرکت رو به جلوي پيستون خارج مي شود. به طور کلي، طراحي هاي دو طرفه با سرعت هاي آهسته تر و فشارهاي متوسط همراه هستند، در حالي که طراحي هاي يک طرفه عموما توام با سرعت ها و فشار هاي بالاتر مي باشند.

در انتخاب يک پمپ پيستوني فشار هاي بالاي ورودي، بايد به عنوان پارامتري بسيار مهم حتما مورد ملاحظه قرار گيرند. در زماني که فشار هاي ورودي بسيار بالاست، پمپ هاي پيستوني دو طرفه نسبت به انواع يک طرفه کارآمدتر بوده و مستقيما از فشار ورودي براي کاهش بار پايانه ي قدرت استفاده مي کنند. فشار هاي ورودي بالا نيز مي توانند در انتخاب يک محرک تاثيرگذار باشند. پمپ ها پيستوني دو طرفه مي توانند از اختلاف فشار در محاسبه ي توان اسب بخار مورد نياز استفاده کنند، در حالي که پمپ هاي يک طرفه فقط از کسري از فشار ورودي براي جبران فشار خروجي استفاده مي کنند. پمپ هاي رفت و برگشتي مي توانند داراي يک پيستون، پلانچر يا ديافراگم رفت و برگشتي بوده (که ساختار ساده ناميده مي شود) و يا شامل چندين قسمت رفت و برگشتي باشندپمپي که دوجز رفت و برگشتي داشته باشد، ساختار دوتايي و پمپي که داراي سه قسمت باشد، ترکيب سه تايي ناميده ميشود.

قابليت بالاي عملکردي پمپ هاي پيستوني در فشار بالا باعث مي شود جزو معدود گزينه هاي قابل انتخاب در کاربرد هاي قرار گيرند که به چنين ويژگي نياز دارند يکي از کاربرد هاي بسيار رايج پمپ ها، پمپاژ مايعي ساينده در فشار نسبتا بالا مي باشد. اغلب پمپ هاي سانتريفيوژ با قابليت کار با موادسايندهف قادر فراهم سازي ميزان هد محدودي هستند(فقط چندصد متر هد). پمپ هاي پيستوني رفت و برگشتي در کاربرد هاي ساينده بهتر از پمپ هاي پلانچري عمل مي کنند. در پمپ هاي پيستوني و در کاربرد هايي که با مواد ساينده سروکار دارند، از پيستون هاي الاستومري استفاده شده و سيلندر ها نيز با کاربيد تنگستن يا ساير مواد سخت، اندود مي شوند. هر نوع پمپ پيستوني و پلانچري در کاربردهاي مهمي در صنعت نفت و خطوط لوله مرود استفاده قرار مي گيرند اين نوع پمپ ها در ابعاد کوچک، معمولا به صورت يک پيکر بندي افقي و براي ابعاد بزرگتر، به صورت يک پيکربندي عمودي ساخته مي شوند تا بار کمتري بر روي ياتاقان ها، پکينگ و کراس هد وارد شود. با وجود اينکه طراحي عمودي پمپ باعث صرفه جويي در فضا مي شود، اما نسبتا گران تر بوده و نگهداري آن نيز نسبت به طراحي افقي دشوارتر مي باشد.

پمپ هاي پيستوني در مقايسه با انواع پلانجري، به دلايل مختلفي در سرعت هاي پايين تري محدود مي شوند. (پمپ هاي پيستوني معمولا در سرعت rpm100 يا کتر کار مي کنند). اين امر تا حدي به منظور کاهش نيروهاي نا متعادل کننده ي زيادي صورت مب گبرد که در انواع Two Throw در زاويه ي 90وجود دارد. معمولا پمپ هاي پيستوني نسبت به انواع پلانجري براي طول عمر بيشتري طراحي مي شوند، از اين رو در طراحي محافظه کارانه، سرعت پايين تري براي آن ها در نظر گرفته مي شود.سرعت پايين تر يک پمپ پيستوني معمولا آن را از نظر ابعاد، بزرگتر ساخته و بنابر اين از نقطه نظر سرمايه اي در يک رده بندي خاص، نسبت به يک پمپ پلانجري گران تر بوده و بار مالي بيشتري به همراه دارد. با اين حال، وجود سرعت پايين تر، هزينه ي تعمير و نگهداري پمپ پيستوني را درمقايسه با پمپ پلانجري پايين مي آورد.

توجه داشته باشيد که سرعت مجاز يا اسمي يک پمپ رفت و برگشتي، تنها به اين که پمپ از نوع پيستوني دو طرفه يا يک طرفه و يا پلانجري باشد، وابسته نيست. ابعاد شير ها، سرعت پمپ را براي هر اندازه مشخصي از پيستون يا پلانجر محدود مي کنند. گاهي اوقات ميزان بازشدگي ورودي نيز عاملي مهم در محدودسازي سرعت پمپ است. علاوه بر اين ويسکوزيته ي مايع نيز بر سرعت پمپ تاثير گذار بوده و پمپ هاي رفت و برگشتي که با مايعات با ويسکوزيته ي بالا سروکار دارند بايد آهسته تر کار کنند. در يک پمپ رفت و برگشتي، جريان مايع از ميان هر شير يک طرفه پايا نبوده و به طور مداوم از صفر تا مقدار ماکزيمم تغيير مي کند. بنابراين، در انتخاب پمپي که بتواند کارش را بدون رخداد کاويتاسيون در مرحله ورودي انجام دهد، بايد توجه ي ويژه اي مبذول گردد.

به عنوان يک تعريف کلي، پمپ پلانجري پمپي است که در آن عمل انتقال انرژي به سيال به صورت دوره اي صورت مي گيرد. در بازار عموماً پمپ هاي پلانجري با نام هاي پمپ پيستوني ، پمپ کارواش ، پمپ فشار بالا و پمپ سيلندري معروف است.

 

 

 

 

سوالات متداول

نحوه کار پمپ آب پيستوني يا پلانجري چگونه است؟
پاسخ: در پمپ هاي آپ پيستوني موتورهاي الکتريکي وظيفه تامين نيروي محرکه لازم را بر عهده دارند .در پمپ پيستوني يا پلانجري ميل لنگ حرکت چرخشي دارد که اين حرکت در سيلندر به حرکت رفت و آمدي پيستوني مبدل خواهد شد. در مرحله بعدي عقب رفتن پيستون موجود در سيلندر در برنامه کاري پمپ پلانجري قرار مي گيرد که با اين عمل در پيستون مکش ايجاد مي شود و به وسيله شير ورودي مايع به دورن سيلندر هدايت مي گردد. پيستون حرکت پيشتازانه و رو به جلو نيز خواهد داشت که اين حرکت سبب مي شود راه دريچه ورودي بسته شده و مايع به وسيله شير خروجي پيستون مسير خروج از پيستون را در پيش گيرد.

ويژگي شيرهاي ورودي و خروجي در پيستون پمپ پلانجري چيست؟
پاسخ: شيرهاي ورودي و خروجي موجود در پيستون پمپ هاي پلانجري به صورتي يک طرفه هستند و نحوه ساخت آن ها به طوري است که در زمان وقوع مراحل رفت و برگشت در پيستون مايع پيستون نتواند وارد قسمت کم فشار آن شود؛ اين قضيه درمورد قسمت هاي پرفشار نيز صدق مي کند.

پمپ پلانجري با پمپ ديافراگمي چه فرقي دارد؟
پاسخ: اگر در يک پمپ رفت و برگشتي  به جاي پيستون از پلانجر استفاده شود، آن پمپ را پمپ پلانجري مي گويند. حال اگر اين پلانجر باعث حرکت ديافراگمي در پمپ شود، آن پمپ را ديافراگمي مي گويند.

چه تفاوتي ميان پيستون و پلانجر وجود دارد؟
پاسخ: در پمپ رفت و برگشتي ميان پيستون و پلانجري که در پمپ است تفاوت هايي به چشم مي آيد؛ مثلا به طور معمول پيستون درون سيلندر مسافتي را مي پيمايد که اين مسافت از طول سر آن پيستون بلند تر است اما برعکس اين جريان مسافتي که يک پلانجر در سيلندر بپيمايد کوتاه تر از طول سر آن پلانجر است. تفاوت ديگري که بين اين دو وجود دارد اين است که آب بندي پيستون و سيلندر به وسيله حلقه و يا رينگي که روي بدنه پيستون وجود دارد و همراه با آن حرکت مي کند، صورت مي گيرد اما در ساختار پمپ هاي پلانجري محل قرارگيري اين حلقه يا رينگ روي سيلندر بوده و متحرک نيست.

پمپ پلانجري چه ويژگي ها و کاربردهايي دارند؟
پاسخ: در پمپ هاي پلانجري آستانه ظرفيت پائين است اما در عين حال پمپ پلانجري مي تواند به فشار خروجي سيال تا ميزان قابل توجهي بيفزايند. همچنين بايد بدانيم که جريان سيال در پمپ هاي پلانجري به صورت غيريکنواخت مي باشد. موارد استفاده از پمپ هاي پلانجري در مکان هايي است که لازم باشد سيال هايي با حجم کم اما فشار بسيار جا به جا شوند ( مانند پمپ کارواش ). اما نکته پر اهميتي که بايد درباره استفاده از پمپ هاي پلانجري بدانيم اين است که با توجه به اينکه پمپ پلانجري و پيستوني به مانند پمپ دنده اي، از نوع پمپ هاي جابجايي مثبت هستند، اگر شير خروجي اين پمپ ها بسته باشد قطعاً به پمپ و تاسيسات متصل بر روي آن آسيب جدي خواهد رسيد.

انواع پمپ هاي آب پيستوني يا پلانجري چيست؟
پاسخ: پمپ هاي آب پيستوني عموماً به چهار دسته تقسيم مي شوند ؛ اين چهار دسته عبارتند از:
پمپ مستقيم يا غير مستقيم ، پمپ ساده يا دوبلکس ، پمپ يک کاره يا دوکاره، و پمپ هاي قدرتي.

پمپ آب پيستوني مستقيم چگونه کار مي کند؟
پاسخ: محل استقرار پمپ آب پيستوني در قسمت انتهايي پمپ مايع پيستوني يا همان پمپ پلانجري است، حرکت اين پمپ به صورت مستقيم و به همراه ميله پمپ بوده که از اين طريق حمل پيستون را انجام مي دهد.

پمپ پيستوني تک مکشه چيست؟
پاسخ: در پمپ هاي آب پبستوني تکي عمل ساکشن يا مکش صورت مي گيرد . عمل مکش يعني پر کردن سيلندر آب تا بيشترين مقدار خود در يک طرف آن انجام شود. بعد از مکش مايع به وسيله پلانجر موجود در پمپ با يک ضربه برگشتي به سمت بيرون هدايت مي شود؛ در نتيجه سيلندر نيز از همان جهت شروع به تخليه شدن مي کند . حال در مکش برگشتي جهتي از سيلندر که در مکش قبلي تخليه شده پر و جهت مخالف آن تخليه مي شود.

پمپ پيستوني دوبلکس چيست و چگونه کار مي کند؟

پاسخ: در تعريف پمپ آب دوبلکس ميتوان گفت که وقتي دو پمپ ساده روي يک پايه و در مجاورت يکديگر قرار بگيرند تشکيل پمپ آب پيستوني دوبلکس را مي دهد . طراحي کارکرد و تنظيم پيستون ها يا پلانجر هايي که در پمپ دوبلکس وجود دارند به صورتي است که اگر يک پيستون منبسط شود و بالا بيايد، پيستون ديگر در پايين ترين يا مينيمم ترين نقطه ممکن در پمپ قرار مي گيرد . اين عمل در پمپ دوبلکس باعث مي شود ظرفيت آب در اين پمپ ها دو برابر بيشتر از پمپ ساده باشد.

اساس کار پمپ آب پيستوني چگونه است؟

پاسخ: در پمپ سانتريفيوژ يا گريز از مرکز حرکت به صورت چرخشي صورت مي گيرد اما پمپ پيستوني از طريق کاهش دنده ها، ميل لنگ و سري اين حرکت را به حرکت رفت و برگشتي با سرعت بالايي تبديل مي کند. حرکت پلانجرهاي موجود در پمپ پيستوني (پمپ کارواش) از طريق حرکت سريع است . معمولا پلانجر هاي موجود در پمپ هاي آب پيستوني فشار قوي از نوع تک کاره بوده و کار آنها از طريق سه پلانجر انجام مي شود . استفاده از سه پلانجر يا تعداد بيشتري در پمپ هاي اب پيستوني سبب مي شود جريان پالس به اندازه قابل توجه و محسوسي پايين بيايد.

مزاياي پمپ پيستوني چيست؟
پاسخ: از پمپ پيستوني (پمپ کارواشي) استفاده هاي بسياري مي شود که در اين راستا اين پمپ ها داراي قابليت ارتقا به پمپ هاي فشارقوي بسيار بالا شده اند. اين پمپ ها دو منظوره نيز هستند يعني مي توانند هم با توربين و هم با موتور الکتريکي کار کنند. اين پمپ ها در مقايسه با پمپ هاي پلانجري بهتر و پرکاربرد تر هستند چرا که پمپ هاي پلانجري به دليل نياز به وجود بخار براي کار به طور دائم نياز به بررسي و تعمير دارند.

پمپ پلانجري ( پيستوني ) را با پمپ سانتريفيوژ مقايسه نماييد.                                                               
پاسخ: در مقايسه پمپ پيستوني با پمپ سانتريفيوژ مي توان گفت: پمپ پيستوني توانايي توليد فشار بالا در دبي کم را دارد و براي همين در کارواش بيشتري استفاده را دارد. اما پمپ پيستوني به دليل پرهزينه بودن نسبت به پمپ هاي سانتريفيوژي کم مصرف تر بوده و دبي کمتري را جابجا مي کنند.

چند نوع پمپ پيستوني وجود دارد؟
پمپ هاي پيستوني به طور عموم در بازار چندين مصرف دارند که دير زير به برخي از آن ها اشاره شده است:
1- پمپ کارواش هاي بزرگ و صنعتي (
200 bar فشار )
2- پمپ کارواش خانگي ( از 70
bar تا 170 bar فشار)
3- پمپ پيستوني بنزيني ( پمپ کارواش بنزين )
4- پمپ پيستوني گازوئيلي
5- پمپ سم پاش: براي کشاورزان عموماً پمپ پيستوني از نوع 80
bar استفاده مي شود و به طور معمول از پمپ پيستوني 40 bar استفاده مي شود.

تفاوت پمپ پيستوني با پلانجري چيست؟

پاسخ: پمپ پلانجري عموماً آرام تر کار مي کنند و به خاطر تسخير حجم سيال، مواد داخل پمپ را فشار مي دهد و به Discharge هدايت مي کند، ولي پمپ پيستوني کل سيال را جارو ميکند و به بيرون هدايت مي کند. پمپ پلانجري فشار آنچنان بالايي نمي توانند توليد کنند. و همچنين طول عمر بيشتري دارند. پمپ پلانجري کم استهلاک تر هستند.

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان