مقالات پمپ

  • 232
  • 496 مرتبه
پمپ دنده ای خارجی ( 1 )

پمپ دنده ای خارجی ( 1 )

چهار شنبه 05 شهریور 1399

اﺳﺎس و ﻋﻤﻠﻜﺮد پمپ دنده ای

زﻣﺎن ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از گیر پمپ‌ها ﺑﻪ ﻗﺮن 16 ﻣﻴﻼدی برمی‌گردد. در ﺑﻴﻦ پمپ‌های روﺗﺎری ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از gear pump ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.

گیر پمپ‌ها

اجزای پمپ دنده ای خارجی

External gear pump از ﻳﻚ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ دوار تشکیل‌شده اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻧﻮع پمپ‌ها اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر به‌وسیله ﻗﺴﻤﺖ دوار ﺻﻮرت می‌گیرد. ﻗﺴﻤﺖ دوار دو چرخ‌دنده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳکی از چرخ‌دنده‌ها به‌وسیله ﻳﻚ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﺧﺎرجی ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن Drive gear ﮔﻔﺘﻪ می‌شود. چرخ‌دنده دوم در اﺛﺮ درﮔﻴﺮی ﺑﺎ چرخ‌دنده اول ﺑﻪ ﮔﺮدش درمی‌آید.

پوسته ثابت

قسمت دوار

و ﺑﻪ آن idler gear ﻳﺎ چرخ‌دنده هرز گرد می‌گویند.  دو چرخ‌دنده در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮدش می‌کنند. اﻛﺜﺮا پمپ‌ دنده‌ای راست‌گرد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ از ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد،ﻣﺤﻮر در ﺟﻬﺖ عقربه‌های ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺖ. در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎص ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از پمپ‌های دنده‌ای چپ‌گرد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. از ﺑﻴﺸﺘﺮ پمپ‌های دنده‌ای در دو ﺟﻬﺖ می‌توان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ دوران ﻣﻮﺗﻮر اﻧﺠﺎم می‌شود. در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻜﺶ دنده‌ها از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎی خالی ﺑﻴﻦ آن‌ها زﻳﺎد می‌شود ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﻼء ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ورودی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻜﺶ می‌شود. در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ دنده‌ها ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه و ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ آن‌ها در اﺛﺮ ﻓﺮورﻓﺘﻦ دنده‌ها در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ می‌یابد و ازآن‌جهت ﻛﻪ اﺟﺎزه نشتی ﺳﻴﺎل از ﺑﻴﻦ دنده‌ها ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻜﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺎل ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ discharge رﻳﺨﺘﻪ می‌شود. اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎل به‌صورت محیطی ﺻﻮرت می‌گیرد.

بیشتربخوانید: پمپ دنده خارجی (بخش دوم)

 

اﺻﻮل ﻛﺎری کلی پمپ‌های  external gear ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪاری از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﻦ قسمت‌های دوار ﺑﻪ ﺗﻠﻪ اﻓﺘﺎده و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دورانی اﻳﻦ قسمت‌ها ﺑﻪ ﺳﻤﺖ خروجی ﻓﺮﺳﺘﺎده می‌شود. در اﻳﻦ پمپ‌ها اﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﻴﺎل ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﺪﻳﺪه slippage ﻳﺎ برگشت ﺳﻴﺎل ﺑﻪ suction ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ لقی ﺑﻴﻦ قسمت‌های دورانی و ﺛﺎﺑﺖ در ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ مینیمم نگه‌داشته ﺷﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ لقی ﻛﻢ از اﻳﻦ پمپ‌ها در ﺳﺮﻋﺖ دورانی ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.

پمپ دنده‌ای

 

اخبار مرتبط
نظرات
 
   
 

قوانین ارسال نظر

  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.
ثبت سفارش
تعداد
عنوان