شرینک دیسک برای شافت 340 - 70 میلیمتر و گشتاور تا 207kNm

خصوصیات: فشار سطحی کم، عدم حرکت محوری، حرکت چرخشی مناسب 0.04-0.02 mm TIR، ثابت و نامتحرک، تلرانس آزاد Rt<= 16µm     H8-h8

کاربرد: این مدل به طور مخصوص برای فیکس کردن طبلهای متحرک بر روی نقاله های بزرگ گسترش یافته است.

ﺑﺮاﯼ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ ﻃﺒﻞ هﺎﯼ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺑﺮ روﯼ ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﮔﺸﺘﺎور ﺧﻤﺸﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎﯼ اﺑﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

تماس بگیرید
  • نقد و بررسی
  • مشخصات فنی
  • محصولات مشابه
  • نظرات کاربران