تخفیف شگفت انگیز

لول سوئیچ خازنی

لول سوئیچ خازنی یا Capacitive Level Switch یک حسگر سطح خازنی است که برای اندازه گیری سطح مایعات و مواد جامد در مخازن، تانک ها و سیلوها استفاده می‌شود. این حسگر با استفاده از تغییر ظرفیت خازنی بین دو الکترود در مخازن، سطح مایع یا ماده جامد را تشخیص می‌دهد. لول سوئیچ خازنی شامل یک لول اصلی که قرار دارد و آنتن هایی که در نزدیکی لول قرار دارند، است. آنتن‌ها به عنوان الکترودها عمل می‌کنند و با مایع یا ماده جامد در تماس هستند. هنگامی که مایع یا ماده جامد به سطح الکترودها نزدیک می شود، ظرفیت خازنی بین الکترودها تغییر می کند و این تغییر در ظرفیت خازنی به عنوان یک سیگنال خروجی توسط دستگاه تشخیص داده می شود.

لول سوئیچ خازنی معمولاً برای اندازه گیری سطح مایعات مثل آب، نفت، شیمیایی ها، و غیره استفاده می شود. این حسگر برای کاربردهای مختلفی مانند کنترل سطح مایعات، جلوگیری از بالا آمدن مایعات، تعیین حجم مایعات و غیره مناسب است. از دیگر مزایای لول سوئیچ خازنی می توان به این نکته اشاره کرد که این حسگر بدون نیاز به تماس مستقیم با مایعات یا مواد جامد، کار می کند و در نتیجه، به راحتی قابل استفاده در شرایطی که به دلیل خطرات ایمنی، امکان تماس مستقیم با مایعات وجود ندارد، است.

انواع لول سوئیچ خازنی

از نظر نوع خروجی سوئیچ، دو مدل لول سوئیچ خازنی در بازار موجود است. لول سوئیچ تک نقطه و دو نقطه سوئیچ.

لول سوئیچ تک نقطه

این مدل لول سوئیچ جهت پر یا خالی بودن مخازن استفاده می شوند و بسته به شرایط می تواند عمود نصب یا افقی نصب باشد.

نصب لول سوئیچ خازنی تک نقطه سوئیچ

نحو ی نصب لول سوئیچ خازنی تک نقطه سوئیچ

ﮐﺎرﺑرد لول سوئیچ تک نقطه

ﻟول ﺳوﺋﯾﭻ ھﺎی تک نقطه ای ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺳطﺢ ﻣواد ﺟﺎﻣد فله و ﻣﺎﯾﻊ درون ﻣﺧﺎزن و لوله نمونه گیری ﻓﻠزی ﻗﺎﺑل ﻧﺻب ھﺳﺗﻧد. این ﺳری ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑرای محافظت از ﺳررﯾز ﻣواد و همچنین ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧﺎﻟﯽ ﺷدن ﻣﺧزن اﺳﺗﻔﺎده می شوند.

اﺻول اﻧدازه ﮔﯾری لول سوئیچ تک نقطه

در ﻟول ﺳوﯾﯾﭻ ﺧﺎزﻧﯽ، ﭘروب و دﯾواره ﻣﺧزن ﻧﻘش دو اﻟﮑﺗرود ﺧﺎزن و ﻣواد درون ﻣﺧزن ﻧﻘش دی اﻟﮑﺗرﯾﮏ را  دارﻧد. ﺑﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﭘروب ﺳﻧﺳور در ﻣواد، ظرﻓﯾت ﺧﺎزﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده وﺳﻧﺳور ﺑﺎ اﻧدازه ﮔﯾری اﯾن ﺗﻐﯾﯾرظرﻓﯾت ﺧﺎزﻧﯽ وﺟود ﯾﺎ ﻋدم وﺟود ﻣواد در ﺳطﺣﯽ که ﻟول ﺳوﯾﯾﭻ ﻧﺻب ﺷده اﺳت راﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐردن رله اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد. شکل زیر نمونه ای از لول سوئیچ خازنی تک نقطه آداک مدل CS 12 است.

لول سوئیچ خازنی تک نقطه آداک

مزایا لول سوئیچ تک نقطه

اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎی ﺗﺷﺧﯾص ﺳطﺢ از ﻧظراﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺳﯾﺎر ﺑه ﺻرﻓه ھﺳﺗﻧد و ﻣﯾﺗوان در ﻣﺧﺎزن ﯾﺎ لوله ھﺎی نمونه ﮔﯾری ﻓﻠزی در ﻣوﻗﻌﯾت ﻋﻣودی و اﻓﻘﯽ ﻧﺻب ﮐرد. طول ﺳﻧﺳور بسته به ﺳﻔﺎرش ﻣﺷﺗری ﺑرای اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺧﺎزن ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ﻣﯾﺗوان از ﭘروب ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑرای ﻣﺧﺎزن ﺑﻠﻧدﺗر و از ﭘروب میله ای ﺑرای ﻣﺧﺎزن ﮐوﭼﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد. این ﺳﻧﺳور ھﺎ دارای ﻋﻣر طوﻻﻧﯽ و ﻧﺻب آﺳﺎن و ﺗﻌﻣﯾر و نگهداری ﮐم ﻧﯾز هستند.

لول سوئیچ دو نقطه

این مدل لول سوئیچ ها دارای دو نقطه سوئیچ برای حد بالا و حد پایین هستند. این مدل لول سوئیچ ها به صورت عمود نصب و از بالای مخزن نصب می شود.

نحوه نصب لول سوئیچ خازنی دو نقطه سوئیچ

نحوه ی نصب لول سوئیچ خازنی دو نقطه سوئیچ

کاربرد لول سوئیچ دو نقطه

ﺳﻧﺳورھﺎی ﻟول ﺳوﺋﯾﭻ دو نقطه ای در مخازن ﻣواد ﺟﺎﻣد فله و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑل ﻧﺻب ھﺳﺗﻧد. این ﺳری ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳررﯾز ﻣواد و ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧﺎﻟﯽ ﺷدن ﻣﺧزن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷوﻧد.

اصول اندازه گیری لول سوئیچ دو نقطه

همانند لول سوئیچ تک نقطه، در ﻟول ﺳوﯾﯾﭻ ﺧﺎزﻧﯽ دو نقطه، ﭘروب و دﯾواره ﻣﺧزن ﻧﻘش دو اﻟﮑﺗرود ﺧﺎزن و ﻣواد درون ﻣﺧزن ﻧﻘش دی اﻟﮑﺗرﯾﮏ را  بازی می کنند. ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺳطﺢ ﻣواد درون ﻣﺧزن، ظرﻓﯾت ﺧﺎزﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده وﺳﻧﺳور ﺑﺎ اﻧدازه ﮔﯾری اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ظرﻓﯾت ﺧﺎزﻧﯽ ﻧﺳﺑت به ظرﻓﯾت ﺧﺎزﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺧزن، وﺟود ﯾﺎ ﻋدم وﺟود ﻣواد در ﺳطﺣﯽ که ﻟول ﺳوﯾﯾﭻ ﻧﺻب ﺷده اﺳت را ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐردن رله، اﻋﻼم ﻣﯽ کند. شکل زیر نمونه ای از لول سوئیچ دو نقطه ای آداک مدل MS 21 است.

لول سوئیچ دو نقطه ای آداک

مزایا لول سوئیچ دو نقطه

 • این ﺳﻧﺳورھﺎی ﺗﺷﺧﯾص ﺳطﺢ از ﻧظر اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺳﯾﺎر به صرفه ھﺳﺗﻧد و ﻣﯾﺗوان در ﻣﺧﺎزن ﺑﺻورت ﻋﻣودی ﻧﺻب ﮐرد.
 • طول ﺳﻧﺳور بسته به ﺳﻔﺎرش ﻣﺷﺗری ﺑرای اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺧﺎزن ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ﻣﯾﺗوان از ﭘروب ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑرای ﻣﺧﺎزن ﺑﻠﻧدﺗر و از ﭘروب میله ای ﺑرای ﻣﺧﺎزن ﮐوﭼﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
 • این ﺳﻧﺳور ھﺎ دارای ﻋﻣر طوﻻﻧﯽ و ﻧﺻب آﺳﺎن و ﺗﻌﻣﯾر و نگهداری ﮐم ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 • از دیگر نکات قابل اهمیت می توان به این موضوع اشاره کرد که این لول سوئچ ها برای مایعات و جامدات پودری رسانا و نارسانا مورد استفاده قرار میگیرند.

نکات مهم هنگام خرید لول سوئیچ خازنی

هنگام خرید لول سوئیچ خازنی (Capacitive Switch)، به نکات زیر توجه کنید تا بتوانید بهترین محصول را برای خود انتخاب کنید:

 1. کیفیت محصول: توجه به کیفیت محصول بسیار مهم است. محصول با کیفیت بیشتر، دارای عمر طولانی تری خواهد بود و شانس خرابی کمتری دارد. بنابراین، قبل از خرید، به دقت کیفیت محصول را بررسی کنید.
 2. طراحی و شکل ظاهری: طراحی و شکل ظاهری لول سوئیچ خازنی نیز بسیار مهم است. این نوع سوئیچ‌ها در طراحی‌ها و شکل‌های مختلفی موجود هستند، بنابراین، بهتر است یک طرح مناسب با شرایط کاری خود انتخاب کنید.
 3. اندازه: ابعاد و اندازه لول سوئیچ خازنی نیز باید به دقت در نظر گرفته شود. اگر به دنبال سوئیچی برای استفاده در دستگاه خاصی هستید، حتماً ابعاد و اندازه مورد نیاز را بررسی کنید.
 4. قابلیت نصب و استفاده: قابلیت نصب و استفاده ساده و آسان از دیگر نکاتی است که باید در نظر گرفته شود. پس از خرید، باید بتوانید به راحتی و بدون مشکل از سوئیچ استفاده کنید.
 5. قیمت: قیمت لول سوئیچ خازنی نیز باید به دقت بررسی شود. با توجه به کیفیت و ویژگی‌های محصول، بهتر است قیمت را با دقت بررسی کنید تا قیمت مناسبی را برای خود انتخاب کنید.
 6. سازنده: سازنده محصول نیز بسیار مهم است. برندهای معتبر و با سابقه، معمولاً محصولات با کیفیتی ارائه می‌دهند. بنابراین، قبل از خرید، به سازنده محصول و شرکت تولید کننده آن توجه کنید.

عوامل تاثیر گزار در قیمت لول سوئیچ خازنی

قیمت لول سوئیچ خازنی (Capacitive Switch) تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. در زیر به برخی از عوامل تأثیرگذار در قیمت این نوع سوئیچ اشاره می‌کنیم:

 • کیفیت محصول: کیفیت محصول از عوامل مهمی است که بر روی قیمت لول سوئیچ خازنی تأثیر می‌گذارد. معمولاً محصولات با کیفیت بالاتر قیمت بیشتری دارند.
 • ظرفیت و ویژگی‌های فنی: ظرفیت و ویژگی‌های فنی لول سوئیچ خازنی نیز بر روی قیمت آن تأثیرگذار است. سوئیچ‌های با ظرفیت بیشتر معمولاً قیمت بیشتری دارند.
 • تعداد و سایز سوئیچ‌ها: تعداد و سایز سوئیچ‌ها نیز بر روی قیمت لول سوئیچ خازنی تأثیرگذار است. سوئیچ‌های بزرگتر و بیشتر معمولاً قیمت بیشتری دارند.
 • سطح روکش و شفافیت: سطح روکش و شفافیت لول سوئیچ خازنی نیز بر روی قیمت آن تأثیرگذار است. سوئیچ‌های با سطح روکش بالاتر و شفافیت بیشتر معمولاً قیمت بیشتری دارند.
 • سازنده و برند: سازنده و برند محصول نیز بر روی قیمت لول سوئیچ خازنی تأثیرگذار است. برندهای معتبر و با سابقه معمولاً محصولات با کیفیت و قیمت بیشتری ارائه می‌دهند.
 • میزان تقاضا و عرضه: میزان تقاضا و عرضه نیز می‌تواند بر روی قیمت لول سوئیچ خازنی تأثیرگذار باشد. در صورتی که تقاضا برای یک محصول بالا باشد و عرضه آن کم باشد، قیمت محصول به شدت افزایش می‌یابد.

در کل، قیمت لول سوئیچ خازنی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد و باید با توجه به نیاز و بودجه خود، بهترین محصول را انتخاب کرد.

در آخر برندهای مختلفی در زمینه ی تولید و ساخت لول سوئیچ های خازنی فعالیت می کنند، به عنوان مثال از برندهای اروپایی می توان به برند اندرس هاوزر (E+H) و از برندهای داخلی به برند آداک کویرسنجش اشاره کرد. بهتر است هنگام خرید از کارشناسان فنی شرکت های معتبر مشاوره بگیرید. کالا صنعتی یکی از بزرگترین فروشگاه هایی اینترنتی در زمینه ی دستگاه های صنعتی است.
 • وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
 • محبوب ترین
 • سوالات متداول
الکتروموتور و گیربکس پمپ و تجهیزات مرتبط اینورتر و ابزار دقیق اپراتور