اینترفیس Interface

بطورکلی اینترفیس به معنای رابط می باشد. همانطور که از معنایش پیداست این قطعه یک رابط،به منظور ایجاد ارتباط یا هدایت سیستم های جانبی مانند ؛ آسانسورها ، پمپ های آتش نشانی ، دمنده های فشار مثبت و اگزاست فن ها و سایر تجهیزاتی که لازم است در هنگام تشخیص حریق فعال یا غیر فعال شوند استفاده می شود .

در سیستم های اعلام حریق در دو گونه آدرس پذیر و متعارف ، می توان اینترفیس را نصب نمود به گونه ایی که در  متعارف ها روی زون (Zone) و در آدرس پذیرها روی لوپ (Loop) و براساس نوع آن ، نحوه ی قطع یا وصل را اعمال نمود.

انواع اینترفیس

اینترفیس ها سه نوع هستند:

  1. اینترفیس ورودی (INT in)
  2. اینترفیس خروجی (INT Out)
  3. اینترفیس ورودی خروجی (INT Out in)

اینترفیس ورودی (INT in)

 این نوع اینترفیس به گونه ایی عمل می کند که یک قطعه بعد از تشخیص حریق ، وارد اینترفیس شده و اینترفیس فرمان حریق را به پنل اعلام حریق ، منتقل می کند.

مثال اگر یک نشت یاب گاز ( با فرض اینکه خروجی نشت یاب دارای رله باشد )،گاز مورد نظر را تشخیص دهد ، رله خروجی آن فعال شده که این خروجی را می توان به یک اینترفیس ورودی اعمال کرد تا اینترفیس ، فرمان را به پنل مرکزی اعلام کند.

اینترفیس خروجی (INT Out)

این نوع اینترفیس در خروجی آن  رله جهت قطع یا وصل تعبیه شده است که درصورت حریق می توان از این رله ها جهت کنترل تجهیزات جانبی استفاده کرد.

مثال: شما فرض کنید یک دتکتور دود ، دود ناشی از حریق را تشخیص داده و بعد از گذراندن سناریو خاصی که برایش تعریف شده ، حال به اینترفیس خروجی فرمان می دهد ، این فرمان بدین منظور می باشد که اینترفیس فعال شود.

حال چون اینترفیس از نوع خروجی است رله آن کنتاکت می شود که پمپ های آب اتش نشانی را جهت اطفاء فعال می کند.

اینترفیس ورودی خروجی(INT Out in)

این نوع اینترفیس ترکیبی از دو مدل قبلی می باشد.

مثال: در زمانی که سنسور نشت یاب گاز تشخیص می دهد ، اینترفیس فرمان را به پنل اعلام میکند و سپس دوباره همان اینترفیس پمپ های آتش نشانی را فعال میکند.

قسمت اول مربوط به اینترفیس ورودی و قسمت دوم مربوط به اینترفیس خروجی می باشد.

راهنمای نصب

همه ی اینترفیس ها یک ورودی و خروجی خط اعلام حریق دارند پس چهار سیم زوج جهت قرارگرفتن در حلقه ی خط اعلام حریق استفاده می شود. در قسمت خروجی اینترفیس،باتوجه به نوع کاربرد آن می توان از آن استفاده کرد.
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
ثبت سفارش
تعداد
عنوان