معرفی کوپلينگ هاي پنجه اي

ساده ترين نوع کوپلينگ هاي متغير غير الاستيکي مي باشند که به کوپلينگ پنجه اي معروف هستند. زماني که در محورها. مقابل حرارت زياد. انبساط طولي بيشتر به وجود آيد. از اين نوع کوپلينگ ها استفاده مي شود ( مثل توربينهاي بخار‌ ). کوچکترين نوع اين کوپلينک ها. انبساط طولي   15~10 میلیمتر و بزرگترين آنها 25 (200 میلیمتر) مي توانند تحمل کنند. از اين کوپلينگ ها به عنوان کلاچ هاي با قابليت قطع و وصل نيز استفاده مي کنند ، يک نيمه آن به وسيله يک خار لغزنده مي تواند در انتهاي يکي از محورها ، حرکت کشويي انجام دهد و با نيمه دوم که در روي محور ديگر ثابت شده ، درگير يا از آن جدا شود. بدين ترتيب انتقال حرکت را قطع و يا وصل نمايد براي اين منظور هر دو محور بايد در حالت سکون باشند.

۷
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول