مقالات پمپ

  • 234
  • 97 مرتبه
نحوه انتقال سیال در پمپ دنده ای
نحوه انتقال سیال در پمپ دنده ای

نحوه انتقال سیال در پمپ دنده ای

پنج شنبه 18 بهمن 1397

نحوه انتقال سیال در پمپ دنده‌ای

در پمپ‌های gear دو چرخ‌دنده وﺟﻮد دارد، چرخ‌دنده ﻣﺤﺮك ﻳﺎ driver ﻛﻪ به‌وسیله ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ

چرخ‌دنده محرک

و ﭼﺮخ دﻧﺪه هرز گرد ﻳﺎ ﻫﻤﺎن idler gear ﻛﻪ در اﺛﺮ درﮔﻴﺮی ﺑﺎ چرخ‌دنده ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درمی‌آید.

چرخ‌دنده هرز گرد

در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻜﺶ دنده‌ها از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ آن‌ها زﻳﺎد می‌شود ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺧﻼء ﺷﺪه و مکش اتفاق می‌افتد   ﺳﻴﺎل از ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ چرخ‌دنده‌ها و ﭘﻮﺳﺘﻪ به‌صورت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ می‌شود. دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﺎل از ﺑﻴﻦ دنده‌ها ﻣﻨﺘﻘﻞ نمی‌شود. در این پمپ‌ها از چرخ‌دنده‌های ﺟﻨﺎﻏﻲ,   ﺳﺎده و حلزونی   اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﻟﻐﺰش دنده‌ها روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻧﻮع ساده ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ از چرخ‌دنده‌های ساده   ﺑﺮای سرعت‌های ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده نمی‌شود و ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎری آن‌ها در ﺣﺪود 600 دور می‌باشد درحالی‌که از دو ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺑﺮای سرعت‌های ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود 1750 دور می‌توان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺗﻔﺎوت دیگر چرخ‌دنده ساده ﺑا حلزونی اﻳﻦ می‌باشد ﻛﻪ در چرخ‌دنده ساده  ﻧﻤﺎم ﻃﻮل دندانه‌های چرخ‌دنده در زﻣﺎن درﮔﻴﺮی باهم ﺗﻤﺎس دارﻧﺪ اﻣﺎ در چرخ  دنده حلزونی ﻧﻘﻄﻪ درﮔﻴﺮی در ﻃﻮل دندانه‌ها ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ چرخ‌دنده ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ می‌شود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻧﻮع حلزونی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎری ﻛﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع چرخ  دنده ساده اﻳﺠﺎد می‌شود. در ﻧﻮع چرخ  دنده جناغی قبل از این‌که ﺗﻤﺎس دودندانه ﻛﺎﻣﻼً ﻗﻄﻊ ﺷﻮد، دودندانه ﺑﻌﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺳﻴﺎل می‌کنند.  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ می‌شود.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎری در ﻧﻮع جناغی ﻧﻴﺰ از ﻧﻮع ساده ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﻜﻞ چرخ‌دنده‌ها در ﻧﻮع جناغی ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان از چرخ‌دنده ﻣﺤﺮك ﺑﻪ چرخ‌دنده ﻣﺘﺤﺮك آرام‌تر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

ﺑﺮای پمپ‌های دنده‌ای ﻛﻮﭼﻚ از چرخ‌دنده‌های ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده می‌شود زﻳﺮا ﺳﺎﺧﺖ دو ﻧﻮع دﻳﮕﺮ چرخ‌دنده در اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ.

پمپ دنده‌ای کوچک

ﺟﻨﺲ چرخ‌دنده می‌تواند از ﻓﻠﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از آن‌ها ﻓﻠﺰی ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺲ چرخ‌دنده‌ها ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ و ورودی ﭘﻤﭗ و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه دارد.  درصورتی‌که از پمپ‌های gear ﺑﺮای ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﻴﺎﻻﺗﻲ باقابلیت روان کاری ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد به‌طور ﻣﺜﺎل در ﭘﻤﭙﺎژ روﻏﻦ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روان کاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎل، ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮای ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﻴﺎﻻت ﭘﻠﻴﻤﺮی ﻧﻴﺰ می‌توان از دو چرخ‌دنده ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺮای ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﻴﺎﻻﺗﻲ باقدرت روان کاری ﻛﻢ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ چرخ‌دنده هرز گرد ﻳﺎ غیرفلزی ﺑﺎﺷﺪ.

اخبار مرتبط
نظرات
 
   
 

قوانین ارسال نظر

  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.
ثبت سفارش
تعداد
عنوان