مقالات پمپ

  • 233
  • 105 مرتبه
پمپ دنده خارجی(بخش دوم)
پمپ دنده خارجی(بخش دوم)

پمپ دنده خارجی(بخش دوم)

چهار شنبه 17 بهمن 1397

پمپ دنده خارجی (بخش دوم)

اﺳﺘﻔﺎده از پمپ‌های external gear در ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دو ﻓﺎﻳﺪه دارد:

از ﺗﻤﺎس قسمت‌های ﺛﺎﺑﺖ و دوار

اول این‌که از ﺗﻤﺎس قسمت‌های ﺛﺎﺑﺖ و دوار ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در آن‌ها و اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻘﻲ می‌شود جلوگیری می‌کنند دﻟﻴﻞ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از افزایش ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل در ﻧﻮك دنده‌ها، از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دنده‌ها ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﺳﻴﺎل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي می‌شود. اﻳﻦ ﻧﻮع پمپ‌ها ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﻟﺰج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺳﻴﺎﻻت ﻟﺰج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻟﺰﺟﺘﺸﺎن  ﻓﻀﺎي ﻟﻘﻲ را ﭘﺮ می‌کنند و ﻟﻘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﻛﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ. در ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ می‌توان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزده پمپ‌های  external gear  ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﻻت ﻟﺰج از ﺳﻴﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﻟﺰج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺪﻳﺪه slippage ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

 از ﭘﺪﻳﺪه slippage

پمپ‌های دنده‌ای ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺎري از ذرات ﺟﺎﻣﺪ می‌باشند مناسب‌اند،ﭼﻮن ذرات در ﻓﻮاﺻﻞ لقی‌های ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت می‌چسبند و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻗﻄﻌﺎت و ﺧﺮاﺑﻲ ﭘﻤﭗ می‌شوند. ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ external gear pump ﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ روﻏﻦ ﺑﻪ قسمت‌های موردنیاز ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ و توربین‌های ﮔﺎزي و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روغن‌کاری دارﻧﺪ، می‌باشد. ﺗﺠﻬﻴﺰات دوار ﺑﺰرگ ﻣﻌﻤﻮﻻً در سرعت‌های ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﺎر می‌کنند و داراي یاتاقان‌های ﺑﺰرﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روان کاری ﻣﺪاوم آن‌ها ﻋﻤﻠﻲ اجتناب‌ناپذیر اﺳﺖ.  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻴﺴﺘﻢ روان کاری ﺑﺎ ﮔﺮدش روﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.  در ﺳﻴﺴﺘﻢ روان کاری ﺑﺎ ﮔﺮدش روﻏﻦ، ازآنجاکه روﻏﻦ ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺴﺘﻪ را ﻃﻲ می‌کند و روان کاری تحت‌فشار اﻧﺠﺎم می‌شود، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﻤﭗ است. ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ روﻏﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً از پمپ‌های ﺟﺎﺑﺠﺎیی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. در ﺑﻴﻦ پمپ‌های ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ، دﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ پمپ‌های gear  ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎن ﻛﻤﺘﺮی توأم اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي روان کاری مناسب‌تر ﻫﺴﺘﻨﺪ. روﻏﻦ از ﻣﺨﺰن  روﻏﻦ  ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ یاتاقان‌ها و قسمت‌های موردنیاز ﻓﺮﺳﺘﺎده می‌شود و

 

 پمپ‌های جابه‌جایی مثبت

روﻏﻦ خارج‌شده از اﻳﻦ قسمت‌ها دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺨﺰن روﻏﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ می‌شود و اﻳﻦ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺗﻜﺮار می‌شود.  روﻏﻦ ﺧﺮوﺟﻲ از ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً داغ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﺰﺟﺖ روﻏﻦ می‌شود ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي روﻏﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن روﻏﻦ از مبدل‌های ﺣﺮارﺗﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.

پمپ دنده خارجی(بخش اول)

اخبار مرتبط
نظرات
 
   
 

قوانین ارسال نظر

  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.
ثبت سفارش
تعداد
عنوان