مقالات پمپ

انتخاب پمپ دنده ای
از ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﺎرج ﻛﺮدن external gear pump

انتخاب پمپ دنده ای ویژه

داﺧﻞ ﭘﻤﭗ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب دﻫﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺘﻤﺎً ﭘﻤﭗ را به‌طور ﻛﺎﻣﻞ از ﺳﻴﺎل ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮد. ﺳﻴﺎﻻت ﺑﺎ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑﺎﻻ به‌صورت ﮔﺮم ﭘﻤﭙﺎژ می‌شوند اﮔﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﻻت در ﺻﻮرت راﻛﺪ ﺑﻮدن در داﺧﻞ ﭘﻤﭗ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب ﻧﺪﻫﻨﺪ آن‌ها را تخلیه ﻧﻜﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮم ﻧﮕﻪ می‌دارند. در دور ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﻣﺤﻔﻈﻪ...

شیر بای پس در پمپ دنده ای
شیر برگشت پمپ غلیظ کش | پمپ دنده ای

شیر بای پس در پمپ دنده ای ویژه

در پمپ‌های ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺷﻴﺮ discharge از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺸﺎر discharge و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار shut of head می‌توان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ در پمپ‌های gear ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ نمی‌شود ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر در ﭘﻤپی ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم وﺟﻮد...

عملکرد پمپ پیستونی | پمپ کارواش
پمپ پیستونی یا پمپ کارواش چیست؟

عملکرد پمپ پیستونی | پمپ کارواش ویژه

محفظه‌ای استوانه‌ای ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻼﻧﺠﺮ را در درون ﺧﻮد ﺟﺎی می‌دهد.ﻋﻤﻞ ﭘﻤﭙﺎژ در پمپ‌های رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸتی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮن  ﻳﺎ پلانجر در داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر اﻳﺠﺎد می‌شود.ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻼﻧﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ، ﺳﻴﺎل از check valve ورودی وارد ﺳﻴﻠﻨﺪر می‌شود و ﺳﻴﻠﻨﺪر از ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮ...

راه های نگهداری و افزایش طول عمر پمپ
راههای افزایش عمر پمپ دنده ای

راه های نگهداری و افزایش طول عمر پمپ ویژه

وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ در داﺧﻞ ﺳﻴﺎل ﻋﻤﺮ ﻛﺎری پمپ‌های دنده‌ای را به‌شدت ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ strainer در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﭘﻤﭗ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ. ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺮﻳﻨﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎً ازنظر اﻧﺴﺪاد بررسی‌شده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﻤﻴﺰ...

آب‌بندی در پمپ دنده‌ای
آب‌بندی در پمپ دنده‌ای

آب‌بندی در پمپ دنده‌ای ویژه

در نقاط عبوری شافت از داخل پوسته امکان خروج سیال پمپ شونده یا ورود هوا به داخل پمپ وجود دارد ، ازاین‌رو بایستی پوسته را در این نقاط آب‌بندی نمود . در پمپ‌های دنده‌ای از دو ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ آب‌بندی ، آب‌بندی از نوع   packing و ﺳﻴﺴﺘﻢ آب‌بندی از ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی درونی...

یاتاقان در پمپ دنده‌ای
یاتاقان در پمپ دنده‌ای

یاتاقان در پمپ دنده‌ای ویژه

وﻇﻴﻔﻪ یاتاقان‌ها، ﻧﮕﻬﺪاری راﺳﺘﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺎﻓﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻮری وارد بر آن‌ها هست. در پمپ‌های ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻮری، ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﺷﺎﻓﺖ وارد می‌شوند ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺑﺎرﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋﻲ از یاتاقان‌های ﺷﻌﺎﻋﻲ

نحوه انتقال سیال در پمپ دنده ای
نحوه انتقال سیال در پمپ دنده ای

نحوه انتقال سیال در پمپ دنده ای ویژه

در ﭘﻤﭙﻬﺎي gear دو ﭼﺮخ دﻧﺪه وﺟﻮد دارد ، ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻣﺤﺮك ﻳﺎ driver ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺮزﮔﺮد ﻳﺎ ﻫﻤﺎن idler gear ﻛﻪ در اﺛﺮ درﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﻲ آﻳﺪ.در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻜﺶ دﻧﺪه ﻫﺎ از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ...

پمپ دنده خارجی(بخش دوم)
پمپ دنده خارجی(بخش دوم)

پمپ دنده خارجی(بخش دوم) ویژه

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭙﻬﺎ ي external gear در ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دو ﻓﺎﻳﺪه دارد:اول اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺗﻤﺎس ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و دوار ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در آﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،دﻟﻴﻞ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل در ﻧﻮك دﻧﺪه ﻫﺎ،از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد...

پمپ دنده خارجی (بخش اول)
پمپ دنده خارجی (بخش اول)

پمپ دنده خارجی (بخش اول) ویژه

زﻣﺎن ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از گیر پمپ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮن 16  ﻣﻴﻼدي ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد . در ﺑﻴﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎي روﺗﺎري ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از gear pump ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ . External gear pump از ﻳﻚ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ...

موتور پمپ روبین با گارانتی
شرایط گارانتی در موتور پمپ روبین

موتور پمپ روبین با گارانتی ویژه

موتور پمپ روبین اصلی شش ماه گارانتی شرکتی دارد. به عبارتی با تایید بازرس اتحادیه اگر ایراد از ساختار موتور پمپ باشد تعویض یا تعمیر می شود. اما برای روبین چینی گارانتی ندارد. به عبارتی اشکالات ناشی از نگهداری شامل گارانتی نمی شود. معمولاً ایرادات کارخانه ای در بار اول یا دوم مصرف خودش را نشان می دهد. به عبارتی اگر موتور پمپ چند روز سالم کار کند تا مدت زیادی نیز کار خواهد کرد...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان